[מדריך] ליצור דף מערכת

מדריכים שונים ומגוונים לגרסה phpBB2. שימו לב - פורום זה הינו פורום ארכיון. התמיכה במערכת phpBB2 הופסקה.
DJ.TAMIR
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 129
הצטרף: 20/11/2004 ב-10:15:11

[מדריך] ליצור דף מערכת

הודעה שלא נקראהעל ידי DJ.TAMIR » 18/12/2004 ב-16:57:22

חלק 1:

פתחו את הקובץ
/index.php
בכתבן/פינקס רשימות,
ולחצו מקש ימני ולחצו על "בחר הכול" ("select all")
ואז לחצו על "העתק" ("copy")
לעצלנים הינה הקוד בלי לפתוח את הקובץ:

קוד: בחר הכל

<?php
/***************************************************************************
 *                                index.php
 *                            -------------------
 *   begin                : Saturday, Feb 13, 2001
 *   copyright            : (C) 2001 The phpBB Group
 *   email                : support@phpbb.com
 *
 *   $Id: index.php,v 1.99.2.3 2004/07/11 16:46:15 acydburn Exp $
 *
 *
 ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = './';
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

//
// Start session management
//
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
init_userprefs($userdata);
//
// End session management
//

$viewcat = ( !empty($HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL]) ) ? $HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL] : -1;

if( isset($HTTP_GET_VARS['mark']) || isset($HTTP_POST_VARS['mark']) )
{
   $mark_read = ( isset($HTTP_POST_VARS['mark']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mark'] : $HTTP_GET_VARS['mark'];
}
else
{
   $mark_read = '';
}

//
// Handle marking posts
//
if( $mark_read == 'forums' )
{
   if( $userdata['session_logged_in'] )
   {
      setcookie($board_config['cookie_name'] . '_f_all', time(), 0, $board_config['cookie_path'], $board_config['cookie_domain'], $board_config['cookie_secure']);
   }

   $template->assign_vars(array(
      "META" => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url='  .append_sid("index.$phpEx") . '">')
   );

   $message = $lang['Forums_marked_read'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a> ');

   message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);
}
//
// End handle marking posts
//

$tracking_topics = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_t']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_t"]) : array();
$tracking_forums = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_f"]) : array();

//
// If you don't use these stats on your index you may want to consider
// removing them
//
$total_posts = get_db_stat('postcount');
$total_users = get_db_stat('usercount');
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];

if( $total_posts == 0 )
{
   $l_total_post_s = $lang['Posted_articles_zero_total'];
}
else if( $total_posts == 1 )
{
   $l_total_post_s = $lang['Posted_article_total'];
}
else
{
   $l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];
}

if( $total_users == 0 )
{
   $l_total_user_s = $lang['Registered_users_zero_total'];
}
else if( $total_users == 1 )
{
   $l_total_user_s = $lang['Registered_user_total'];
}
else
{
   $l_total_user_s = $lang['Registered_users_total'];
}


//
// Start page proper
//
$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
   FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c
   ORDER BY c.cat_order";
if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$category_rows = array();
while( $category_rows[] = $db->sql_fetchrow($result) );
$db->sql_freeresult($result);

if( ( $total_categories = count($category_rows) ) )
{
   //
   // Define appropriate SQL
   //
   switch(SQL_LAYER)
   {
      case 'postgresql':
         $sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
            FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
            WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id
               AND u.user_id = p.poster_id 
               UNION (
                  SELECT f.*, NULL, NULL, NULL, NULL
                  FROM " . FORUMS_TABLE . " f
                  WHERE NOT EXISTS (
                     SELECT p.post_time
                     FROM " . POSTS_TABLE . " p
                     WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id 
                  )
               )
               ORDER BY cat_id, forum_order";
         break;

      case 'oracle':
         $sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
            FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
            WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id(+)
               AND u.user_id = p.poster_id(+)
            ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";
         break;

      default:
         $sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
            FROM (( " . FORUMS_TABLE . " f
            LEFT JOIN " . POSTS_TABLE . " p ON p.post_id = f.forum_last_post_id )
            LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON u.user_id = p.poster_id )
            ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";
         break;
   }
   if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $forum_data = array();
   while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
   {
      $forum_data[] = $row;
   }
   $db->sql_freeresult($result);

   if ( !($total_forums = count($forum_data)) )
   {
      message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
   }

   //
   // Obtain a list of topic ids which contain
   // posts made since user last visited
   //
   if ( $userdata['session_logged_in'] )
   {
      $sql = "SELECT t.forum_id, t.topic_id, p.post_time
         FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . POSTS_TABLE . " p
         WHERE p.post_id = t.topic_last_post_id
            AND p.post_time > " . $userdata['user_lastvisit'] . "
            AND t.topic_moved_id = 0";
      if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query new topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
      }

      $new_topic_data = array();
      while( $topic_data = $db->sql_fetchrow($result) )
      {
         $new_topic_data[$topic_data['forum_id']][$topic_data['topic_id']] = $topic_data['post_time'];
      }
      $db->sql_freeresult($result);
   }

   //
   // Obtain list of moderators of each forum
   // First users, then groups ... broken into two queries
   //
   $sql = "SELECT aa.forum_id, u.user_id, u.username
      FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USERS_TABLE . " u
      WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
         AND g.group_single_user = 1
         AND ug.group_id = aa.group_id
         AND g.group_id = aa.group_id
         AND u.user_id = ug.user_id
      GROUP BY u.user_id, u.username, aa.forum_id
      ORDER BY aa.forum_id, u.user_id";
   if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $forum_moderators = array();
   while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
   {
      $forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';
   }
   $db->sql_freeresult($result);

   $sql = "SELECT aa.forum_id, g.group_id, g.group_name
      FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g
      WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
         AND g.group_single_user = 0
         AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . "
         AND ug.group_id = aa.group_id
         AND g.group_id = aa.group_id
      GROUP BY g.group_id, g.group_name, aa.forum_id
      ORDER BY aa.forum_id, g.group_id";
   if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
   {
      $forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=" . $row['group_id']) . '">' . $row['group_name'] . '</a>';
   }
   $db->sql_freeresult($result);

   //
   // Find which forums are visible for this user
   //
   $is_auth_ary = array();
   $is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);

   //
   // Start output of page
   //
   define('SHOW_ONLINE', true);
   $page_title = $lang['Index'];
   include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);

   $template->set_filenames(array(
      'body' => 'index_body.tpl')
   );

   $template->assign_vars(array(
      'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),
      'TOTAL_USERS' => sprintf($l_total_user_s, $total_users),
      'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),

      'FORUM_IMG' => $images['forum'],
      'FORUM_NEW_IMG' => $images['forum_new'],
      'FORUM_LOCKED_IMG' => $images['forum_locked'],

      'L_FORUM' => $lang['Forum'],
      'L_TOPICS' => $lang['Topics'],
      'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
      'L_VIEWS' => $lang['Views'],
      'L_POSTS' => $lang['Posts'],
      'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'],
      'L_NO_NEW_POSTS' => $lang['No_new_posts'],
      'L_NEW_POSTS' => $lang['New_posts'],
      'L_NO_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['No_new_posts_locked'],
      'L_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['New_posts_locked'],
      'L_ONLINE_EXPLAIN' => $lang['Online_explain'],

      'L_MODERATOR' => $lang['Moderators'],
      'L_FORUM_LOCKED' => $lang['Forum_is_locked'],
      'L_MARK_FORUMS_READ' => $lang['Mark_all_forums'],

      'U_MARK_READ' => append_sid("index.$phpEx?mark=forums"))
   );

   //
   // Okay, let's build the index
   //
   for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)
   {
      $cat_id = $category_rows[$i]['cat_id'];

      //
      // Should we display this category/forum set?
      //
      $display_forums = false;
      for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
      {
         if ( $is_auth_ary[$forum_data[$j]['forum_id']]['auth_view'] && $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
         {
            $display_forums = true;
         }
      }

      //
      // Yes, we should, so first dump out the category
      // title, then, if appropriate the forum list
      //
      if ( $display_forums )
      {
         $template->assign_block_vars('catrow', array(
            'CAT_ID' => $cat_id,
            'CAT_DESC' => $category_rows[$i]['cat_title'],
            'U_VIEWCAT' => append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))
         );

         if ( $viewcat == $cat_id || $viewcat == -1 )
         {
            for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
            {
               if ( $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
               {
                  $forum_id = $forum_data[$j]['forum_id'];

                  if ( $is_auth_ary[$forum_id]['auth_view'] )
                  {
                     if ( $forum_data[$j]['forum_status'] == FORUM_LOCKED )
                     {
                        $folder_image = $images['forum_locked'];
                        $folder_alt = $lang['Forum_locked'];
                     }
                     else
                     {
                        $unread_topics = false;
                        if ( $userdata['session_logged_in'] )
                        {
                           if ( !empty($new_topic_data[$forum_id]) )
                           {
                              $forum_last_post_time = 0;

                              while( list($check_topic_id, $check_post_time) = @each($new_topic_data[$forum_id]) )
                              {
                                 if ( empty($tracking_topics[$check_topic_id]) )
                                 {
                                    $unread_topics = true;
                                    $forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);

                                 }
                                 else
                                 {
                                    if ( $tracking_topics[$check_topic_id] < $check_post_time )
                                    {
                                       $unread_topics = true;
                                       $forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);
                                    }
                                 }
                              }

                              if ( !empty($tracking_forums[$forum_id]) )
                              {
                                 if ( $tracking_forums[$forum_id] > $forum_last_post_time )
                                 {
                                    $unread_topics = false;
                                 }
                              }

                              if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all']) )
                              {
                                 if ( $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all'] > $forum_last_post_time )
                                 {
                                    $unread_topics = false;
                                 }
                              }

                           }
                        }

                        $folder_image = ( $unread_topics ) ? $images['forum_new'] : $images['forum'];
                        $folder_alt = ( $unread_topics ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts'];
                     }

                     $posts = $forum_data[$j]['forum_posts'];
                     $topics = $forum_data[$j]['forum_topics'];

                     if ( $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] )
                     {
                        $last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $forum_data[$j]['post_time'], $board_config['board_timezone']);

                        $last_post = $last_post_time . '<br />';

                        $last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . '='  . $forum_data[$j]['user_id']) . '">' . $forum_data[$j]['username'] . '</a> ';
                        
                        $last_post .= '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?"  . POST_POST_URL . '=' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id']) . '#' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] . '"><img src="' . $images['icon_latest_reply'] . '" border="0" alt="' . $lang['View_latest_post'] . '" title="' . $lang['View_latest_post'] . '" /></a>';
                     }
                     else
                     {
                        $last_post = $lang['No_Posts'];
                     }

                     if ( count($forum_moderators[$forum_id]) > 0 )
                     {
                        $l_moderators = ( count($forum_moderators[$forum_id]) == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];
                        $moderator_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);
                     }
                     else
                     {
                        $l_moderators = '&nbsp;';
                        $moderator_list = '&nbsp;';
                     }

                     $row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];
                     $row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];

                     $template->assign_block_vars('catrow.forumrow',   array(
                        'ROW_COLOR' => '#' . $row_color,
                        'ROW_CLASS' => $row_class,
                        'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image,
                        'FORUM_NAME' => $forum_data[$j]['forum_name'],
                        'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],
                        'POSTS' => $forum_data[$j]['forum_posts'],
                        'TOPICS' => $forum_data[$j]['forum_topics'],
                        'LAST_POST' => $last_post,
                        'MODERATORS' => $moderator_list,

                        'L_MODERATOR' => $l_moderators,
                        'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,

                        'U_VIEWFORUM' => append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id"))
                     );
                  }
               }
            }
         }
      }
   } // for ... categories

}// if ... total_categories
else
{
   message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
}

//
// Generate the page
//
$template->pparse('body');

include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);

?>

ואז פיתחו את הכתבן/פינקס רשימות שוב,
ותעשו מקש ימני וליחצו על "הדבק" ("paste")
ואז חפשו את השורה:

קוד: בחר הכל

'body' => 'index_body.tpl')

ואז החליפו את:

קוד: בחר הכל

index_body.tpl

לשם הקובץ שיהיה בתקיית העיצובים,
לדוגמא:

קוד: בחר הכל

name_body.tpl

שימרו את הקובץ בשם שנתתם ל:

קוד: בחר הכל

name_body.tpl

בשם:
name.php
חלק 2:
ועכשיו תעשו קובץ html בשם של ה:

קוד: בחר הכל

name_body.tpl

ותעשו שם מה שאתם רוצים כמו:
תמונות משחקים בפלאש שירים וכו' (אפשר ליצור מודים גם)
ואז שימרו את זה בסיומת:

קוד: בחר הכל

name_body.tpl

וסגרו..

חלק 3:
העלו את הקובץ:

קוד: בחר הכל

name.php

לתקייה הראשית של הפורום

העלו את הקובץ:

קוד: בחר הכל

name_body.tpl

לתקיית העיצובים של הפורום ("templates")

זהו סיימתם בהצלחה :)
ואו,המשתמש הזה עוד עובד :|.
פרשתי מפה,מי שצריך אותי מוזמן ב tasraf @ gmail . com .

חזור אל “מדריכים - ארכיון”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד